Verbod op Kinderarbeid

Verbod Kinderarbeid

De Arbeidsregeling maakt onderscheid tussen kinderen en jeugdige personen.

Kinderen:
meisjes of jongens die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt

Jeugdige personen:
meisjes of jongens die de leeftijd van 15 jaar maar nog niet die van 18 jaar hebben bereikt.

Het is verboden kinderen, al dan niet tegen loon of vergoeding, arbeid te laten verrichten. Met arbeid bedoelt men alle werkzaamheden zowel binnen als buiten een onderneming, met uitzondering van:
a) werkzaamheden in of ten behoeve van het gezin, waarin het kind wordt opgevoed;
b) werkzaamheden in scholen, werkkampen of opvoedingsgestichten, mits deze werkzaamheden een opvoedkundig karakter hebben en niet zijn op het behalen van economisch voordeel zijn gericht.

Verder wordt niet als kinderarbeid beschouwd bij landsbesluit te bepalen werkzaamheden verricht door kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mits deze werkzaamheden:

a) noodzakelijk zijn voor het leren van een vak of beroep (“stage”); of
b) uit de aard ervan door kinderen worden verricht, maar die niet plaatsvinden gedurende schooltijd; of
c) lichamelijk of geestelijk niet te hoge eisen stellen of niet gevaarlijk zijn (b.v. krantenbezorger), en deze niet plaatsvinden gedurende schooltijd.


Ontheffing van de verbodsbepalingen kinderarbeid en jeugdigen.

Kinderen
Van het verbod van kinderarbeid is geen ontheffing mogelijk.

Jeugdige personen
Op grond van het Arbeidsbesluit Jeugdige Personen bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde gevallen van de daarin genoemde verboden ontheffing te krijgen.
Een verzoek hiertoe moet schriftelijk door de werkgever worden ingediend bij de Directeur van de Directie Arbeidszaken.

Sign in to leave a comment