Overwerk

Overwerk 
Overwerk kan ontstaan als gevolg van:
- werken gedurende de voor de werknemer geldende rusttijd
- langer werken dan de maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week

Let op: de deeltijdwerker heeft slechts dan recht op overwerkvergoeding, indien hij indien hij voltijdswerker was geweest, recht had kunnen doen gelden op overwerkvergoeding (b.v. werken op een rustdag/zondag of feestdag etc). Dit is alleen anders indien partijen, voorzover wettelijk toegestaan, iets anders zijn overeengekomen.


Verplictingen bij het laten verrichten van overwerk:
- Indien de werkgever de werknemer oproept overwerk te verrichten op een voor de werknemer vrije dag, dan moeten tenminste drie overuren worden uitbetaald.

- In het geval de arbeidsduur per dag inclusief overwerk tenminste tien uren is, is de werkgever verplicht de werknemer een warme maaltijd of een daartoe toereikende vergoeding te geven. 

Een opdracht tot het verrichten van overwerk wordt door de werkgever zo vroeg mogelijk aan de werknemer gegeven. Bij het geven van een opdracht tot overwerk dient de werkgever de belangen van de werknemer zo veel mogelijk in acht te nemen. 


Overwerk percentages
•Overschrijding maximale arbeidsduur (per dag of na vier weken) = 150%
•Overwerk op roostervrij dagdeel = 175%
•Overwerk op rustdag = 200%
•Overwerk op feestdag = 250%
•Overwerk in combinatie met nachtdienst (alleen voor schemawerkers) = 175%

Men kan bij cao hogere maar ook lagere overwerkpercentages vaststellen.
Let op: De schemawerker die volgens zijn rooster op een feestdag moet werken moet tenminste tweemaal zijn loon ontvangen (dit is 200%).

Verder kunnen werkgever en werknemer onderling schriftelijk afspreken dat overwerk in plaats van in geld, geheel of gedeeltelijk in betaald verlof (‘time- back’) wordt gegeven naar ratio van hierboven genoemde overwerkpercentages.

Sign in to leave a comment