Cessantia


Cessantia uitkering na ontslag

Wat is Cessantia?
Onder cessantia verstaan we een éénmalige uitkering in geld die de werkgever moet betalen aan zijn werknemer wanneer het dienstverband van die werknemer eindigt anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan hem toe te rekenen omstandigheid. Deze uitkering wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer. De rechtsgrond van de uitkering is gelegen in de immateriële schade die de werknemer lijdt door het ontslag en het verlies van anciënniteit.

Wie heeft recht op een cessantia uitkering?
Een werknemer op Curaçao, wiens dienstbetrekking eindigt anders dan door zijn schuld, heeft recht op een cessantia uitkering. Dit recht ontstaat na het eerste volle dienstjaar van de werknemer.
Als een werknemer wordt ontslagen wegens een reden die aan hemzelf te wijten is, kan hij dus geen rechten ontlenen aan de Cessantia landsverordening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ontslag op staande voet door de werkgever wegens een dringende reden, zoals een ernstige vorm van diefstal.

Ook kan een werknemer geen aanspraak maken op een cessantia uitkering als hij zelf ontslag neemt. Voor het al dan niet aanspraak hebben op een cessantia uitkering maakt het niet uit of de werknemer in vaste dienst is, of werkt op basis van een tijdelijk contract (mits langer dan één jaar).

De regeling geldt voor alle werknemers, met uitzondering van personen werkzaam bij een publiekrechtelijk lichaam, alsmede beambten of leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.


Wanneer ontstaat geen recht op cessantia?
Bij het overlijden van een werknemer ontstaat geen recht op cessantia uitkering voor de nabestaanden. Wel is het zo, dat als een (gewezen) werknemer al een cessantia aanspraak op een (ex-)werkgever had, bij het overlijden van de werknemer zijn nabestaanden (zoals de weduwe of de kinderen) recht kunnen doen gelden op deze uitkering.
Er hoeft ook geen cessantia te worden uitgekeerd indien de werknemer aan het einde van zijn dienstbetrekking in het genot van een pensioen of uitkering bij wijze van pensioen wordt gesteld. Het bedrag van dit pensioen of deze uitkering moet dan wel gelijk of groter zijn dan het bedrag van het dan geldende wettelijke ouderdomspensioen. Indien het wettelijke ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het eerdergenoemde bedrijfspensioen of de uitkering ter vervanging van het pensioen, moet dit pensioen of deze uitkering tenminste gelijk zijn aan tweemaal het bedrag van het dan geldende wettelijke ouderdomspensioen.
Het al dan niet recht hebben op cessantia is overigens niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd, zoals meerderjarigheid of pensioengerechtigde leeftijd.

De hoogte van de uitkering.
De Cessantia-uitkering bedraagt:
a) voor het eerste t/m het tiende volle dienstjaar, één weekloon per dienstjaar;
b) voor het elfde t/m het twintigste volle dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar;
c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar.
Een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar geldt als een vol dienstjaar.

De Cessantia-uitkering komt ten laste van de werkgever, met dien verstande dat in het geval van faillissement of surseánce van betaling, de uitkering door de SVB wordt uitbetaald.


Aanvraag Cessantia uitkering
Wil je uitbetaling van je Cessantia, houd dan echter rekening met het feit dat je zelf de aanvraag moet indienen bij de werkgever of bij de SVB binenn 12 maanden nadat je ontslagen bent. 

Sign in to leave a comment