Bijzonder verlof

Bijzonder verlof (alleen van toepassing op ambtenaren. Voor Private Sector zie onderaan)

Werknemers hebben in een aantal gevallen recht op betaald verlof.

Wat verstaat men onder bijzonder verlof?
Bijzonder verlof (of buitengewoon verlof of kort verzuim) betekent dat de werknemer vrij krijgt met behoud van loon, omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 
De bijzondere omstandigeheden waarbij de werknemer aanspraak op zijn loon behoudt zijn geregeld in artikel 26 van de Landsverordening Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.

Wanneer heeft een werknemer die in dienst is bij de overheid recht op bijzonder verlof?
Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar op zijn daartoe strekkend mondeling of schriftelijk verzoek door de bevoegde autoriteit vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden, met behoud van inkomen, verleend:

a.   op de dag van zijn ondertrouw;
b.   bij zijn huwelijk: vier werkdagen;
c.  op de dag van het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste, tweede en derde graad;
d.   bij bevalling van zijn echtgenote: twee werkdagen;
e.   op de dag van zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie en op die van zijn echtgenote, kinderen, stief- of pleegkinderen;
f.   op de dag van herdenking van zijn 25-, 30-, 35-, en 40-jarig ambtsjubileum;
g.  op de dag van zijn herdenking van zijn 25- en 40-jarig huwelijks-jubileum;
h.  op de dag van herdenking van het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stief-, schoon-, pleeg of grootouders;
i.   bij ernstige ziekte van zijn echtgenote, ouders, stief-, schoon- of pleegouders, kinderen, stief- of pleegkinderen: ten hoogste vijftien dagen;  mocht blijken dat dit aantal in bepaalde omstandigheden niet toereikend is, dan kan artikel 29 toepassing vinden;
 j.    bij overlijden van echtgenote, ouders, stief,- schoon- of pleegouders, kinderen, stief- of pleegkinderen: twee werkdagen;
k.   bij overlijden van grootouders, huisgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: één werkdag;
l.    op de dag vóór en op de dagen waarop een examen ter verkrijging van een wettelijk erkend diploma wordt afgelegd.


II.
a.   indien hij gehuwd is of een eigen huishouding heeft, bij verhuizing: twee dagen;

III. 
a.   voor het bijwonen van vergaderingen of zittingen van of het verrichten van werkzaamheden voor publiekrechtelijke colleges of commissies, waarin de ambtenaar is benoemd of aangewezen, en voor zover zulks niet in vrije tijd kan geschieden;

b.   voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is.

Wat gebeurt er als een werknemer ziek is of wordt tijdens het bijzonder verlof?
Het bijzonder verlof loopt gewoon door als de werknemer ziek is of wordt tijdens het verlof. Deze dagen kunnen later niet alsnog opgenomen worden.


Private Sector

De wet geeft alleen voor enkele gevallen aan wat onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan (zie Boek 7a BW). Echter staat er geen vermelding over de aantale dagen waarop een werknemers aanspraak heeft in bijzondere gevallen. In een schriftelijke overeenkomst, reglement of CAO kan de werkgever regelen in welke andere gevallen bijzonder verlof verleend kan worden en voor hoeveel uren of dagen.

Sign in to leave a comment